PLAYER

eStar

eStar

Game Title CROSSFIRE
Team Roster LU JIE , SUN QIWEI , WU YONGZHAO , MA HONGBIN , ZHOU YU

Record

Game Title Match Opponent Win/Lose
CROSSFIRE Group Stage R.LGD WIN
CROSSFIRE Group Stage Q9 WIN